avidic | واژه نامه | flush riveting | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "flush riveting"

توضیح فارسی

پرچ کاری خزینه ای ، پرچ کاری که در آن سر میخ پرچ با سطح کار همسطح باشد

توضیح انگلیسی

تصویر