avidic | واژه نامه | flush bolt | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "flush bolt"

توضیح فارسی

پیچی که سر آن با سطح کار همسطح شود ، اصطلاحا" پیچ خزینه رو

توضیح انگلیسی

تصویر