avidic | واژه نامه | flush rivet | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "flush rivet"

توضیح فارسی

پرچی که سر آن با سطح کار همسطح شود ، اصطلاحا" میخ پرچ خزینه رو

توضیح انگلیسی

تصویر