avidic | واژه نامه | thrust horsepower | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

thrust horsepower

توضیح فارسی

مقدار قوه اسب (اسب بخار) معادل با نیروی رانش که این نیروی رانش توسط موتور (در موتورهای توربو جت) و یا ملخ و موتور (در موتورهای توربوپراپ) و یا فن و موتور (در موتورهای توربوفن ) تولید میشود

Description