avidic | واژه نامه | thruster | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

thruster

توضیح فارسی

وسیله رانشی کوچکی در جسم پرنده فضایی برای کنترل سرعت و جهت

Description