avidic | واژه نامه | thrust lever | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

thrust lever

توضیح فارسی

دسته کنترل توان موتور جت

Description