avidic | واژه نامه | secondary cell | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "secondary cell"

توضیح فارسی

پیل ثانویه ، خازن، پیل الکترولیتی که مکررا" شارژ و دشارژ میشود

توضیح انگلیسی

تصویر