avidic | واژه نامه | secondary airflow | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "secondary airflow"

توضیح فارسی

هوای ثانویه، آن قسمت از هوای کمپرسور موتور که از اطراف موتور عبور کرده و صرف خنک کردن موتور می شود

توضیح انگلیسی

تصویر