avidic | واژه نامه | secondary coil | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "secondary coil"

توضیح فارسی

سیم پیچ ثانویه یا بازدهی یک ترانسفورماتور

توضیح انگلیسی

تصویر