avidic | واژه نامه | resin | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "resin"

توضیح فارسی

رزین، صمغ ، مواد طبیعی یا مصنوعی از مولکولهای ذخیره ای مواد شیمیایی که خاصیت چسبندگی دارند

توضیح انگلیسی

تصویر