avidic | واژه نامه | resilience | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "resilience"

توضیح فارسی

جهندگی، قابلیت ذخیره انرژی جهشی

توضیح انگلیسی

تصویر