avidic | واژه نامه | residual oil | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "residual oil"

توضیح فارسی

روغن باقیمانده در لوله ها و حفره ها پس از استفاده

توضیح انگلیسی

تصویر