avidic | واژه نامه | pitot tube | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "pitot tube"

توضیح فارسی

لوله پيتوت ، لوله خميده ای که عمود بر مسیر جریان است و فشار برخورد هوا به آنرا اندازه میگیرد

توضیح انگلیسی

تصویر