avidic | واژه نامه | loop antenna | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "loop antenna"

توضیح فارسی

آنتن حلقوی یا فنری شکل

توضیح انگلیسی

تصویر