avidic | واژه نامه | loose | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "loose"

توضیح فارسی

شل ، شل شدن، آویزان شدن

توضیح انگلیسی

تصویر