avidic | واژه نامه | pitting | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "pitting"

توضیح فارسی

ایجاد شدن حفره های ریز روی سطح فلزات در اثر پوسیدگی

توضیح انگلیسی

تصویر