avidic | واژه نامه | geared propeller | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "geared propeller"

توضیح فارسی

ملخی که توسط جعبه دنده به موتور وصل شده است

توضیح انگلیسی

تصویر