avidic | واژه نامه | gear indicators | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "gear indicators"

توضیح فارسی

وسائل نشان دهنده وضعیت چرخهای فرود به خلبان

توضیح انگلیسی

تصویر