avidic | واژه نامه | scalene triangle | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

scalene triangle

توضیح فارسی

مثلث مختلف الاضلاع

Description