avidic | واژه نامه | metering valve | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "metering valve"

توضیح فارسی

دریچه یا شیر تنظیم و کنترل جریان سیال

توضیح انگلیسی

تصویر