avidic | واژه نامه | malfunction | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "malfunction"

توضیح فارسی

از کار افتادن، خراب شدن، آسیب

توضیح انگلیسی

تصویر