avidic | واژه نامه | male fitting | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "male fitting"

توضیح فارسی

آن قسمت از یک رابط لوله ای که درون قسمت دیگر پیچ داده می شود

توضیح انگلیسی

تصویر