avidic | واژه نامه | line | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "line"

توضیح فارسی

خط ، خط (لوله) انتقال

توضیح انگلیسی

تصویر