avidic | واژه نامه | limit switch | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "limit switch"

توضیح فارسی

سوییچ قطع و وصلی که حرکت پیستون را در محدوده معینی کنترل می نماید

توضیح انگلیسی

تصویر