avidic | واژه نامه | inside micrometer | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "inside micrometer"

توضیح فارسی

میکرومتر مخصوص اندازه گیری قطر داخلی اجسام

توضیح انگلیسی

تصویر