avidic | واژه نامه | inside caliper | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "inside caliper"

توضیح فارسی

پرگار اندازه گیری قطر داخلی اجسام

توضیح انگلیسی

تصویر