avidic | واژه نامه | five hour rating | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "five hour rating"

توضیح فارسی

میزان آمپر ساعت باطری هواپیما که به مدت پنج ساعت با یک آمپر معین تخلیه شود

توضیح انگلیسی

تصویر