avidic | واژه نامه | oxidizing | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "oxidizing"

توضیح فارسی

زنگ زدن ، با اکسیژن ترکیب شدن

توضیح انگلیسی

تصویر