avidic | واژه نامه | Correspond | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "Correspond"

توضیح فارسی

مطابقت کردن - نظیر به نظیر کردن ،معادل نمودن

توضیح انگلیسی

Have a close similarity; match or agree almost exactly.

تصویر