avidic | واژه نامه | ultimate load | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "ultimate load"

توضیح فارسی

بار نهایی ، حداکثر فشاری که یک جسم قادر به تحمل است

توضیح انگلیسی

تصویر