avidic | واژه نامه | thumb bolt | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "thumb bolt"

توضیح فارسی

پیچ گوشی دار ، پیچ خروسکی ، پیچی که به راحتی با دست بسته شود

توضیح انگلیسی

تصویر