avidic | واژه نامه | sub assembly | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

sub assembly

توضیح فارسی

زیر مجموعه ، تشکیلات فرعی ، بخشی از یک ترکیب ساختمانی

Description