avidic | واژه نامه | slam acceleration | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

slam acceleration

توضیح فارسی

حالتی که در اثر حرکت سریع دسته گاز به جلو ، موتور سرعت دورانی زیاد و ناقص تولید میکند

Description