avidic | واژه نامه | sagging | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

sagging

توضیح فارسی

بهم پیچیدگی یا کج شدن بدنه کشتی هوایی در اثر اختلاف فشار بین دو سر و مرکز آن ، خم شدن شناورهای قایق پرنده در اثر وارد شدن فشار به دو سر آن

Description