avidic | واژه نامه | retirement schedule | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "retirement schedule"

توضیح فارسی

لیست کامل از قطعات هواپیما و عمر موثر و کار کرد و زمان اسقاط آنها

توضیح انگلیسی

تصویر