avidic | واژه نامه | reservoir | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "reservoir"

توضیح فارسی

مخزن ، منبع

توضیح انگلیسی

تصویر