avidic | واژه نامه | rain repellent | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

rain repellent

توضیح فارسی

ماده دفع کننده آب باران از روی شیشه های هواپیما، این ماده خاصیت چسبندگی آب را از بین میبرد

Description