avidic | واژه نامه | repair | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "repair"

توضیح فارسی

تعمیر کردن ،اصلاح نمودن

توضیح انگلیسی

تصویر