avidic | واژه نامه | q-spring | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

q-spring

توضیح فارسی

وسیله ای در سیستم سطوح کنترل پروازی هواپیما که متناسب با مقدار حرکت سطح نیروی مقاومت مصنوعی در فرمان های داخلی هواپیما اعمال کرده که خلبان در دستها و پاها حس می نماید

Description