avidic | واژه نامه | propeller | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "propeller"

توضیح فارسی

پروانه رانش ، ملخ ، روتور ، گردنده

توضیح انگلیسی

تصویر