avidic | واژه نامه | procedure manoeuver | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "procedure manoeuver"

توضیح فارسی

پرواز یا مانور دقیق یک هواپیما برای کنترل و یا شناسایی و ارزیابی ترافیک هوایی

توضیح انگلیسی

تصویر