avidic | واژه نامه | period | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "period"

توضیح فارسی

دوره ، فاصله زمانی ، سیکل

توضیح انگلیسی

تصویر