avidic | واژه نامه | normal stress | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "normal stress"

توضیح فارسی

تنش عمودی ، تنشی که بر سطح مقطع جسم عمود باشد

توضیح انگلیسی

تصویر