avidic | واژه نامه | neutral axis | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

neutral axis

توضیح فارسی

محور خنثی ، مکان هندسی نقاطی که تحت تاثیر هیچ نیروی تنشی ، کششی یا فشاری قرار نداشته باشند، در تیر های خمیده این مکان به مرکز انحنا نزدیک بوده و در تیرهای مستقیم این محور مکان هندسی مراکز سطوح مقطع میباشد

Description