avidic | واژه نامه | mode | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "mode"

توضیح فارسی

وضعیت، حالت، روش

توضیح انگلیسی

تصویر