avidic | واژه نامه | micro shaving | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

micro shaving

توضیح فارسی

اصلاح و تسطیح سطوح پرچ کاری شده بدنه هواپیما

Description