avidic | واژه نامه | mat | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

mat

توضیح فارسی

حصير ، عایق بند ، لایه

Description