avidic | واژه نامه | line replaceable unit | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "line replaceable unit"

توضیح فارسی

قطعه ای روی هواپیما که بتوان آنرا در خط پرواز از روی هواپیما باز یا نصب کرد ، lru

توضیح انگلیسی

تصویر