avidic | واژه نامه | laminar | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "laminar"

توضیح فارسی

ورقه ورقه ، لایه ای

توضیح انگلیسی

تصویر