avidic | واژه نامه | idle thrust | | اویدیک |واژه نامه هوانوردی |Aviation
واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

واژه های مجاور

اطلاعات واژه "idle thrust"

توضیح فارسی

کمترین کششی که موتور در حالت خلاص تولید میکند

توضیح انگلیسی

تصویر